Како неписменото дете со дислексија стана познат поет? Кога бев ученик, наставниците не знаеја што е дислексија. Во мое време