Тој за себе велел дека токму гневот и фрустрациите кои произлегувале од неговата дислексија, му помогнале да му докаже на светот
Премин од одделенска во предметна настава на учениците со дислексија Преминот од одделенска во предметна настава