Џејми Оливер бил потпросечен ученик кој во текот на образовниот процес бил третиран како ученик со посебни потреби, но тоа што ја избрал вистинската професија во животот му овозможило да
„Кога во текстот ќе наидам на повеќесложен збор, ги читам првите букви и ништо понатаму не гледам„. Манов кај себе ја препознала бавноста во читањето и заморот, но и заменувањето